Thứ năm, 29/06/2017 - 9 giờ 19
Liên kết website
 
Chính trị  
Thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong t́nh h́nh mới
Thứ hai, 09/05/2011 09 giờ 38 GMT+0

* Thiếu tướng NGUYỄN THANH TUẤN
Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư thống nhất của Nhà nước là yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, đó c̣n là vấn đề đảm bảo cho quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng chiến đấu sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xă hội chủ nghĩa và công cuộc lao động ḥa b́nh của nhân dân.

Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội, trước hết phải kiên định nguyên tắc Đảng lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay cần hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc cơ chế và phương thức lănh đạo của Đảng đối với quân đội. Cơ chế lănh đạo hợp lư, khoa học là bảo đảm hoạt động lănh đạo, chỉ huy và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị... bảo đảm cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi t́nh huống. Đảng Cộng sản Việt Nam không những đề ra đường lối quân sự, xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc pḥng của đất nước, xác định mục tiêu, lư tưởng chiến đấu và các chủ trương, giải pháp nâng cao sức chiến đấu của quân đội, Đảng c̣n lănh đạo việc tổ chức hiện thực hóa quan điểm, đường lối vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhà nước quản lư quân đội trên cơ sở thể chế hóa đường lối, nghị quyết về quân sự, quốc pḥng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang thành luật pháp, chính sách, kế hoạch bao gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn theo mục tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong từng thời kỳ. Muốn quản lư, tổ chức và xây dựng quân đội có hiệu lực, hiệu quả th́ phải có hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó cần cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện chức năng quản lư Nhà nước đối với quân đội. Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Quốc pḥng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lư Nhà nước đối với quân đội trong t́nh h́nh mới. Cải tiến phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị trong quân đội, xác định rơ nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp vận hành của bộ máy lănh đạo, quản lư, chỉ huy ở các đơn vị quân đội.

Tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn liền với tăng cường sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội là hai vấn đề quan hệ chặt chẽ với nhau có ư nghĩa quyết định trong việc xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bởi v́, sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội là nhân tố quyết định bản chất, truyền thống cách mạng; sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta. Do đó, Đảng, Nhà nước cần bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối lănh đạo, cơ chế, chính sách quản lư đối với quân đội, chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chỉ huy các cấp, các đơn vị trong quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu lănh đạo, chỉ đạo, quản lư công tác quân sự, quốc pḥng; xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới.

Tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội trong t́nh h́nh hiện nay cần quan tâm những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, tăng cường sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội trên cơ sở cương lĩnh, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung, phát triển đường lối quân sự cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong t́nh h́nh mới.

Để tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư của Nhà nước. Đảng xác định: “Bảo đảm sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lư nhà nước về quốc pḥng, an ninh”. Đảng lănh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, sự lănh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết ḷng hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng ṇng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa và tham gia xây dựng đất nước. Nhà nước thống nhất quản lư Quân đội nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quân đội thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; quân đội đă làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc pḥng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc pḥng toàn dân, thế trận quốc pḥng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân. Đồng thời giữ vững và thực hiện tốt nguyên tắc lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, bảo đảm mọi quyền lănh đạo quân đội luôn thuộc về Đảng. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất lănh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lănh đạo không có thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác. Nhà nước quản lư quân đội thống nhất chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt dưới sự lănh đạo của Đảng và thực hiện quản lư xă hội bằng pháp luật. V́ vậy, tăng cường sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lănh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội hiện nay, có như vậy quân đội mới thực sự phát huy được vai tṛ, sức mạnh của ḿnh. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu đ̣i “phi chính trị hóa” quân đội và những biểu hiện coi nhẹ hay buông lỏng sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của nhà nước đối với quân đội.

Hai là, không ngừng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững và tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư thống nhất của Nhà nước đối với quân đội. Xây dựng nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa đặt ra nhiều vấn đề mới đối với việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của quân đội, trong đó xử lư đúng đắn mối quan hệ giữa nâng cao hiệu lực quản lư của Nhà nước về quốc pḥng, quản lư toàn bộ hoạt động của quân đội với tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc pḥng c̣n là nhân tố quan trọng hàng đầu để củng cố tăng cường sự thống nhất về bản chất chính trị giai cấp của quân đội. Từ khi thành lập quân đội đến nay, cơ chế Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lư đối với quân đội không ngừng phát triển và hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển của quân đội trong các thời kỳ lịch sử. Hiện nay trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng, việc tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội đ̣i hỏi phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lănh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây vừa là cơ chế, vừa là chủ trương có ư nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng quân đội; củng cố quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thực hiện tốt chủ trương trên nhằm hai mục tiêu chính: Một là, tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động xây dựng quân đội; Hai là, gắn vai tṛ, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội thông qua chế độ, quy định cụ thể về lănh đạo, chỉ huy, quản lư điều hành và tổ chức thực hiện. Nghị quyết 28 Bộ Chính trị (khóa X) đă xác định cơ chế thực hiện nhiệm vụ quốc pḥng: “Hoạt động của khu vực pḥng thủ trong t́nh huống khẩn cấp về quốc pḥng và chiến tranh, đặt dưới sự lănh đạo, tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân, do chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương chủ tŕ tham mưu và chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang của khu vực pḥng thủ, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”. Cơ chế này phản ánh vai tṛ và mối quan hệ cơ bản giữa Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lư, nhân dân làm chủ trong lĩnh vực quốc pḥng - an ninh. Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lư quân đội không chỉ đơn thuần bằng đường lối, chủ trương mà tất yếu phải thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy và các tổ chức ở đơn vị cơ sở. Mỗi tổ chức, mỗi con người đều có vị trí, vai tṛ, chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng đều vận hành trong cơ chế lănh đạo của Đảng. Nhờ có sự bổ sung cần thiết, quan trọng về cơ chế, góp phần tăng cường sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với quốc pḥng - an ninh nói chung và quân đội nói riêng, đồng thời qua đó hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam được đẩy mạnh và hiệu quả hơn.

Trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện cơ chế này cần khắc phục hiện tượng buông lỏng, lạm quyền, hạ thấp sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước; hạ thấp tính tập trung, thống nhất cao của quân đội và tính năng động, tự giác của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tạo sự đồng thuận về nhận thức của các bộ, ban, ngành và nhân dân.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lănh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao của Đảng bộ quân đội và nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính hiệu quả công tác tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; kiên định mục tiêu lư tưởng của Đảng, kiên định với công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xă hội và vững vàng trước mọi khó khăn thách thức, đồng thời trở thành pháo đài kiên cố trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực, tŕnh độ lănh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính năng động của các tổ chức đảng, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết 147 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (Khóa VIII): “Về nâng cao năng lực lănh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Các cấp ủy coi trọng việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc, quy chế lănh đạo các mặt công tác trọng yếu; đặc biệt là xác định các biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đă xác định “Điều chỉnh về tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự”. Đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lănh đạo gắn với phân công cá nhân phụ trách; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao tính chiến đấu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng đảng bộ và đơn vị; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của từng đảng bộ. Tăng cường công tác cán bộ; kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng giải quyết số lượng gắn chặt với cải thiện cơ cấu, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội.

Bốn là, tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lư của Nhà nước với quân đội. Trên cơ sở đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội thông qua quy định của Hiến pháp, pháp luật và phải được cụ thể hóa bằng điều lệnh, điều lệ và các chế độ, quy định của quân đội; thông qua hệ thống tổ chức lănh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội. Tăng cường tính pháp lư trong quan hệ và xử trí các t́nh huống, cần bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật và chính sách cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu mới như: Luật quốc pḥng; Luật Sĩ quan; Luật Nghĩa vụ quân sự; các pháp lệnh về Dự bị động viên, Dân quân tự vệ, Biên pḥng; các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Nhà nước cần có sự đầu tư, quản lư ngân sách và lực lượng cho quá tŕnh xây dựng quân đội, trong đó tập trung vào nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ quân sự, mua sắm vũ khí, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong t́nh h́nh mới. Song, điều kiện kinh tế - xă hội đất nước c̣n khó khăn, v́ vậy cần lựa chọn một số ngành, lĩnh vực quan trọng để đầu tư theo hướng “đi trước, đón đầu”, tiến thẳng vào hiện đại. Tất nhiên, việc xác định quy mô, tính chất và mức độ hiện đại đến đâu phải cân nhắc kỹ, dựa trên cơ sở khả năng thực tế của đất nước, cũng như diễn biến cụ thể của t́nh h́nh và nhất là phải căn cứ vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lănh đạo và rèn luyện. Sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân của quân đội, quyết định mục tiêu chiến đấu, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng luôn gắn chặt với sự quản lư của Nhà nước đối với quân đội, đó c̣n là bài học kinh nghiệm quư báu xuyên suốt, yếu tố quan trọng giữ vững ổn định t́nh h́nh mọi mặt của đất nước. Trong t́nh h́nh hiện nay, tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự quản lư của Nhà nước đảm bảo cho quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân và truyền thống “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

(Theo TTXVN)

           


loading...

Các tin đã đưa:  
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc (09/05/2011)
Huy động sức dân để phục vụ nhân dân (08/05/2011)
Cử tri đề nghị khi trúng cử, các đại biểu dân cử phải gần dân, sát dân, kịp thời kiến nghị, giải quyết các vấn đề xă hội bức xúc (07/05/2011)
Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của chiến tranh nhân Việt Nam (07/05/2011)
Cử tri đề nghị những người trúng cử phải làm hết trách nhiệm của đại biểu dân cử (07/05/2011)
Giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh (06/05/2011)
Người chỉ huy dũng cảm (06/05/2011)
Cử tri tích cực đóng góp với tinh thần, trách nhiệm cao (06/05/2011)
Sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ và cuộc bầu cử (04/05/2011)
Những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 (03/05/2011)

TIN VẮN

* Đức. Theo kết quả thăm ḍ dư luận do Viện Forsa thực hiện cho Tạp chí Stern (Ngôi sao) và kênh truyền h́nh RTL, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel đă giành được tỷ lệ ủng hộ tới 40%. Đây là tỷ lệ cao nhất đối với CDU kể từ tháng 9-2015, không lâu sau khi Thủ tướng Merkel quyết định mở cửa đón nhận hơn 1 triệu dân di cư chủ yếu đến từ Trung Đông và Afghanistan. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xă hội (SPD) đối lập là 23%, không thay đổi so với cuộc thăm ḍ trước.

* Trung Quốc-Hàn Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc đă thông báo thu hồi hơn 44.000 xe mang các nhăn mác Hàn Quốc v́ "những nguy cơ về an toàn". Động thái này gây thêm thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc vốn đă bị tác động bởi tranh căi ngoại giao liên quan đến Hệ thống pḥng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Cả Hyundai và chi nhánh Kia Motors đều thông báo doanh số bán tại Trung Quốc giảm mạnh.

* Tây Ban Nha-Anh-Đức. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 28-6 cho biết, 6 đối tượng t́nh nghi đă bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, Anh và Đức với cáo buộc liên quan tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, sau cuộc truy quét phối hợp giữa cảnh sát 3 nước. Những nghi can này được cho là đă lên kế hoạch truyền bá các video có chứa nội dung bạo lực và tổ chức các cuộc họp kín hàng tuần nhằm tuyển mộ những người trẻ tham gia IS.

T.T (Theo TTXVN)

MỚI CẬP NHẬT
 Giáo dục lư tưởng, lối sống cho người trẻ
 Đứng lên sau vấp ngă
 T́m tiếng nói chung
 UFS 2.1 - Công nghệ lưu trữ nhanh nhất của điện thoại Android
 Mạng máy tính “dựa trên ư định” sắp trở thành hiện thực
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Kỳ vọng sự bứt phá sau Chương tŕnh PMI LED
Đảm bảo sinh kế của người dân khi thực hiện dự án, nhưng người dân cũng phải biết hy sinh v́ lợi ích chung
Lở núi vùi lấp hơn 140 người tại Trung Quốc
Qatar khước từ yêu sách của các láng giềng
Thêm nhiều lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ
Đổi mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập
Gỡ những nút thắt về giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long
Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen
Tạm hoăn phiên ṭa theo đề nghị của Viện Kiểm sát
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Vụ án cán bộ Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ nhận hối lộ
9 bị cáo hầu ṭa
Kết nối “CUNG-CẦU” hỗ trợ người chăn nuôi heo
Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ có kinh phí thực hiện trên 105 triệu USD
Trợ lực để sinh viên, giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học