Thứ tư, 26/10/2016 - 9 giờ 10
Liên kết website
 
Điều tra  
CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XĂ Ở TP CẦN THƠ
Thực tiễn và những yêu cầu bức bách
Thứ hai, 26/03/2012 14 giờ 43 GMT+0

Xă, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xă) là đơn vị hành chính cấp cơ sở - nơi thể hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xă đóng vai tṛ then chốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách này đến gần với dân, trực tiếp chăm lo đời sống người dân. Thời gian qua, kiện toàn bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở TP Cần Thơ quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tiến tŕnh xây dựng “cấp xă là nền tảng của chính quyền; CBCC cấp xă trưởng thành là nguồn bổ sung cho cấp trên” ở thành phố Cần Thơ vẫn c̣n nhiều khó khăn, c̣n nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Bài 1: CHUẨN HÓA, TRẺ HÓA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XĂ

* SƠN HÀ

Ngày 31-12-2009, UBND TP Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă (Chỉ thị 17). Sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị này, theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng CBCC cấp xă từng bước đi vào ổn định và chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCC cấp xă từng bước được nâng lên. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả, nhiệm vụ quản lư nhà nước ở cơ sở, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn thành phố...

* TẠO NỀN CHO VIỆC CHUẨN HÓA

Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: Sau khi UBND TP Cần Thơ ban hành Chỉ thị 17, Sở Nội vụ thành phố đă phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung của chỉ thị và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xă trên cơ sở đề nghị của địa phương. Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp kiểm tra việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp xă và tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn việc bầu cử đại biểu HĐND cấp xă nhằm đảm bảo các chức danh giữ chức vụ chủ chốt đạt chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ – BNV ngày 16-1-2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với CBCC cấp xă. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đă tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra công vụ ở các xă, phường, thị trấn; trong đó có kiểm tra việc chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă và thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ.

Đội ngũ cán bộ công chức xă, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ
đă và đang được chuẩn hóa, trẻ hóa. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận một cửa
xă Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đang giải quyết hồ sơ
cho người dân.Ảnh: SƠN HÀ.

Tiếp tục triển khai, quán triệt sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự quan tâm của cấp ủy, hầu hết UBND cấp quận, huyện đều tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 17 đến tất cả cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xă; ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện Chỉ thị nghiêm túc. UBND cấp quận, huyện cũng chỉ đạo cho Đảng ủy, UBND cấp xă tiếp tục xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xă chưa đạt chuẩn, phân loại để có kế hoạch đưa đi đào tạo (chuyên môn, chính trị) và số CBCC không đủ điều kiện để đào tạo theo quy định. Theo ông Nguyễn Việt Trung, từ kết quả của việc rà soát, hơn 2 năm qua, các cấp quận, huyện đă thực hiện việc luân chuyển điều động 54 trường hợp chưa đạt chuẩn sang các vị trí công tác khác và điều động, bố trí những người có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí chức danh đảm nhiệm; giải quyết thôi việc cho 37 trường hợp không đạt chuẩn và không đủ điều kiện cử đi đào tạo. Ngoài ra, qua kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, t́nh h́nh tổ chức bộ máy HĐND, UBND cấp xă được kiện toàn kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, số lượng CBCC cấp xă được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính, số lượng CBCC được bổ sung đáng kể so với quy định cũ, đảm bảo các chức danh đều có người đảm nhiệm. Tổng số CBCC cấp xă được UBND TP Cần Thơ quy định là 2.029 người, nhưng hiện nay chỉ có 1.688 người.

* TỪNG BƯỚC NÂNG CAO TR̀NH ĐỘ HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN

Theo ông Lê Việt Sĩ, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, công tác cán bộ là một trong những công tác quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xă hội của địa phương. V́ vậy, thời gian qua, quận luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ CBCC từng bước đạt chuẩn, tạo nguồn cán bộ lănh đạo, quản lư cho các pḥng, ban chuyên môn và các phường. Thực hiện Chỉ thị 17, hơn 2 năm qua, quận Ô Môn đă tuyển dụng 22 trường hợp, cử đi đào tạo về chuyên môn cho CBCC phường trên 99 trường hợp, cử đi đào tạo lư luận chính trị 49 trường hợp. Bên cạnh đó, quận cũng thường xuyên cử cán bộ, công chức phường đi bồi dưỡng, tập huấn các lớp kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ông Lê Việt Sĩ cho biết: “Từ khi thực hiện Chỉ thị 17, tŕnh độ chuyên môn, tŕnh độ lư luận chính trị CBCC các phường của quận Ô Môn tăng lên đáng kể. Đến nay, CBCC phường đạt và vượt chuẩn trên 78%, cao hơn so với năm 2009 khoảng 20% và có 56 trường hợp đang học các lớp tại chức để chuẩn hóa tŕnh độ. Để đạt được kết quả khả quan này, lănh đạo các cấp xác định được tầm quan trọng của công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác, từ đó đă tập trung lănh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả”.

Theo Sở Nội vụ thành phố, 2 năm qua, trên địa bàn thành phố có 189 CBCC cấp xă được cử đi đào tạo chuyên môn tŕnh độ trung cấp và 394 CBCC được đào tạo tŕnh độ đại học. Ngoài ra, 2.190 CBCC cấp xă được bồi dưỡng chuyên môn, chính trị. Số CBCC cấp xă tự học tập nâng cao tŕnh độ chuyên môn từ trung cấp trở lên được 170 người và 140 người hoạt động không chuyên trách... Sau khi tổ chức thi tuyển công chức cấp xă, thành phố đă tuyển dụng được 345 người có tŕnh độ trung cấp, đại học về làm việc tại cấp xă... Thời gian qua, thành phố có nhiều đầu tư thích đáng bằng nhiều cơ chế, chính sách nhằm củng cố, tăng cường trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă có tŕnh độ đại học về công tác cơ sở. Cụ thể: TP Cần Thơ đă ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 28-12-2007 quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực TP Cần Thơ (giai đoạn 2007-2011); Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 26-11-2010 quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ (giai đoạn 2011-2015).

* NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Hơn 2 năm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă theo tinh thần Chỉ thị 17, ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nhận định: Đến nay, chất lượng CBCC từng bước được nâng lên, đa số CBCC có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng vận dụng đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; biết phát huy trí tuệ tập thể, có khả năng lănh đạo, quản lư thực hiện công việc hiệu quả, sâu sát với công việc, tận tụy với nhân dân. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND cấp xă đi vào chiều sâu, đa dạng hóa các phương thức; thể hiện vai tṛ là cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương... giải quyết tốt các thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xă hội của thành phố... Đặc biệt, từ Chỉ thị 17, nhiều địa phương đă có những đề án riêng nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xă nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc ngày càng cao trong t́nh h́nh mới. Quận Thốt Nốt là một điển h́nh. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: UBND quận Thốt Nốt luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế. Muốn xây dựng và phát triển kinh tế bền vững th́ phải có đội ngũ CBCC ngang tầm, có tŕnh độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đảm bảo được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. V́ vậy, thời gian qua, song song với việc thực hiện Chỉ thị 17, Quận ủy, UBND quận Thốt Nốt đă nghiên cứu và đề ra chủ trương thu hút nguồn nhân lực, sử dụng nhân tài giai đoạn 2010 – 2015 (gọi tắt là Đề án Thốt Nốt 30+3). Bên cạnh mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ CBCC của quận, Đề án Thốt Nốt 30+3 nhằm thu hút, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có ngay việc làm.

Theo Đề án Thốt Nốt 30+3, những ứng viên có học lực khá, giỏi sau thời gian được bố trí thử việc (3 tháng) tại các ban, ngành cấp quận và UBND cấp phường nếu được thủ trưởng đơn vị tiếp nhận xác nhận năng lực chuyên môn, đạo đức, ư thức kỷ luật tốt, Đề án sẽ hỗ trợ 15 triệu đồng/ứng viên và ứng viên đó c̣n được hưởng các chế độ theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND. Những ứng viên đang học đại học tại các trường trong và ngoài thành phố, Đề án hỗ trợ 6 triệu đồng/năm/ứng viên cho đến khi ứng viên tốt nghiệp. Hơn 2 năm qua, triển khai thực hiện Đề án Thốt Nốt 30+3, quận Thốt Nốt đă thu hút được 52 sinh viên (trong đó có 2 ứng viên có tŕnh độ thạc sĩ; 14 ứng viên đang học) có học lực khá giỏi về công tác. Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, mục tiêu của Đề án Thốt Nốt 30+3, đến năm 2015, Thốt Nốt phấn đấu xây dựng được 90 CBCC có tŕnh độ đại học và trên đại học được đào tạo chính quy theo quy hoạch của quận, có phẩm chất đạo đức, tŕnh độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ sẽ được bố trí sử dụng đúng ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xă hội của Thốt Nốt trong giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020.

(C̣n tiếp)

Kỳ tới:
Bài 2: Cần đột phá trong chuẩn hóa và thu hút cán bộ công chức

           


Các tin đã đưa:  
Cần sự đột phá (10/01/2012)
ĐBSCL trước thách thức biến đổi khí hậu (11/12/2011)
15 năm nh́n lại việc xây dựng xă, phường, thị trấn văn hóa ở TP Cần Thơ (25/11/2011)
15 năm nh́n lại việc xây dựng xă, phường, thị trấn văn hóa ở TP Cần Thơ (23/11/2011)
Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp (27/09/2011)
Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp (26/09/2011)
Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp (24/09/2011)
Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp (24/09/2011)
Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp (22/09/2011)
AN TOÀN GIAO THÔNG THỦY: Vẫn là bài toán khó (11/09/2011)

TIN VẮN

 Mỹ-Campuchia. Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày 25-10 ra thông báo cho biết từ ngày 30/10-8/11, chiến hạm Millinoked Underway của Hải quân Mỹ sẽ đến quân cảng Riem, thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihnaouk, để thăm Campuchia.

 Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, một vụ nổ lớn đă làm rung chuyển băi đỗ xe của một ṭa nhà thương mại ở thành phố biển Antalya, thuộc tỉnh Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 10 người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.

 Eurozone. Ngày 25-10, các Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) họp tại Luxembourg đă thông qua khoản giải ngân mới 2,8 tỉ euro (3,1 tỉ USD) trong gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp sau khi ghi nhận những tiến bộ cải cách mới của nước này.

P.V (TTXVN)

MỚI CẬP NHẬT
 Lănh đạo thành phố tiếp Đoàn ngoại giao Hungary
 Không v́ áp lực xă hội mà vội vă thông qua Luật về hội
 Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xă hội năm 2016 đạt kết quả cao nhất
 Sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên t́m việc và khởi nghiệp
 Bắt, tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xă hội năm 2016 đạt kết quả cao nhất
Bắt, tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xă nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Phát triển nông nghiệp hữu cơ, thông minh, hiện đại
Hát Bội hay Hát Bộ?
Đồng t́nh kéo dài chính sách miễn, giảm thuế đất nông nghiệp
Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời trong công tác cải cách hành chính
Thành lập Văn pḥng đại diện Hiệp hội Lương thực lúa gạo Hàn Quốc tại Cần Thơ
“Hành tŕnh kết nối yêu thương” chăm lo cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thực phẩm tốt cho sức khỏe phụ nữ thời kỳ măn kinh
Cần Thơ - Cảnh quan châu Á
Đóng góp ư kiến dự thảo Chương tŕnh hành động thực hiện kết luận số 07 của Bộ Chính trị
Cơn sốt giá cá tra liệu có kéo dài?
Thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam – Nhật Bản
Cảnh báo “vùng nguy hiểm” trên khuôn mặt cấm nặn mụn